WYKAZ PUBLIKACJI PROF. DR HAB. JERZEGO SZCZYPY

(Prof. Jerzy Szczypa’s publications)

 

Przed uzyskaniem stopnia doktora (before PhD):

1.        BARCICKI J., WAKSMUNDZKI A., SZCZYPA J.. Wpływ niektórych parametrów na przebieg flotacji fosforytów Annopolskich., Przem. Chem. 12,212 (1956)

2.        WAKSMUNDZKI A., SZCZYPA J., Wpływ dodatku węglowodorów o różnej długości łańcucha na flotację fosforytów., Przem. Chem., 13,721(1957)

3.        WAKSMUNDZKI A., SZCZYPA J., M. Rokicka, Potencjał elektrod proszkowych barytu wobec odczynników flotacyjnych., Przem. Chem. 40, 146(1960)

4.        WAKSMUNDZKI A., SZCZYPA J., Wielkość potencjału elektrod proszkowych fluorytu wobec odczynników flotacyjnych. Przem. Chem., 40, 330(1961)

5.        WAKSMUNDZKI A., J. SZCZYPA Nowe metody oceny działania odczynników flotacyjnych. Mat. Konf. pośw. Detergentom Blachownia Sl 1963

6.        WAKSMUNDZKI A., SZCZYPA J., On the Possibility of Application of Power Electrode for the Determination of Flotability of Minerals. Folia Soc. Sci. Lublin 2, 155(1964)

7.        WAKSMUNDZKI A., SZCZYPA J., Wpływ długości łańcucha węglowodorów alifatycznych na zdolność flotacyjną i zmiany pot. elektrokinetycznego siarki., Przem. Chem. 7, 380(1964)

8.        WAKSMUNDZKI A., SZCZYPA J., Wpływ stężenia węglowodorów zemulgowanych na potencjał dzeta siarki Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej 121, 39(1964)

9.        WAKSMUNDZKI A., SZCZYPA J., Flotacja siarki przy użyciu zemulgowanych węglowodorów o różnej długości. Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej 121,13(1964).

10.    WAKSMUNDZKI A., SZCZYPA J., Wpływ długości łańcucha kolektora apolarnego na zdolność flotacyjną i zmiany potencjału dzeta siarki., Biuletyn „S” 175(1964)

 

Po uzyskaniu stopnia doktora (after PhD):

11.    SZCZYPA J., Wpływ jonów wodorowych na zmiany własności elektrycznych powierzchni kwarcu. Przem. Chem., 45,134(1966)

12.    WAKSMUNDZKI A., SZCZYPA J., Elektryczne efekty adsorpcji HCl-lauryloaminy na powierzchni kwarcu., Przem. Chem., 45,186(1966)

13.     SZCZYPA J., Zmiany potencjału Nernsta powierzchni kwarcu, a tworzenie się micelli HCl-lauryloaminy., Przem. Chem.,6,308(1966)

14.    WAKSMUNDZKI A., SZCZYPA J., WÓJCIK W., Próby wyjaśnienia mechanizmu współflotacji kalcytu z siarką., Biuletyn „S” 9, 545(1966)

15.    SZCZYPA J., WAKSMUNDZKI A., WÓJCIK W., Wpływ stężenia siarczków na uaktywnienie się kalcytu w procesie flotacji siarki., Annales UMCS vol.XXI Sec.AA 9,93(1966)

16.    WAKSMUNDZKI A., SZCZYPA J., WÓJCIK W., Wpływ rodzaju soli na flotację siarki przy zastosowaniu jako kolektora różnych węglowodorów., Przem. Chem., 46,7/391(1967)

17.    . £UURIE A. A,. RACZYŃSKI W.W,. MASOW A. A, MIELESZKO W.P., SZCZYPA J., Zakononiernosti riegienieracji anionitowoj kołonny., Tieor. Osn. Tiech, AN SSSR t.I, Nr 6 80(1967)

18.     WAKSMUNDZKI A., WÓJCIK W., J. SZCZYPA-Wpływ rodzaju emulgatora na emulsyjną flotację siarki.-Zesz. Nauk. Pol., Śląskiej, 2, 73(1967).

19.     SZCZYPA J., WAKSMUNDZKI A., CHIBOWSKI E., WÓJCIK W.,-Wpływ stężenia siarczków na zmiany granicznego kąta zwilżania i elektrycznego potencjału powierzchni kalcytu.-Przem. Chem., 5, 277(1969)

20.     SZCZYPA J., WAKSMUNDZKI A., CHIBOWSKI E.-Badania nad desorpcją siarczków z powierzchni kalcytu.-Przem. Chem., 7, 405(1969).

21.    WAKSMUNDZKI A., WÓJCIK W., J. SZCZYPA-O współzależności pomiędzy budową cząsteczki kolektora apolarnego jego lepkości z zdolnością flotacyjną siarki.-Przem. Chem., 8-9,492(1970).

22.    SZCZYPA J. -Wybrane zagadnienia problematyki badań nad mechanizmem współflotacji wapieni z siarką.-Przem. Chem., 49, 726(1970)

23.    SZCZYPA J. - Struktura związków powierzchniowych w układach krystaliczny węglan wapnia, aktywowany jonami żelaza, wodne roztwory siarczków.-Przem. Chem., 4, 237(1971)

24.    SZCZYPA J. -Uproszczony model jonowej warstwy podwójnej układu: krystaliczny węglan wapnia zanieczyszczony FeS-roztwory elektrolitu.-Przem. Chem., 9, 588(1971)

25.    SZCZYPA J. -Równowagi układu: krystaliczny węglan wapnia aktywowany jonami żelaza, roztwory jonów siarczkowych.-Prze. Chem., 9, 507(1971)

26.     SZCZYPA J. -Flotacyjne właściwości krystalicznego węglanu wapnia aktywowanego siarczkami żelaza.-Rudy i Metale Nieżelazne, 16, 152(1971)

27.    SZCZYPA J. -Flotacyjne właściwości wapienia towarzyszącego siarce.-Rudy i Metale Nieżelazne , 16,330(1971)

 

Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego (after habilitation).

28.     SZCZYPA J.,Równowagi układu: kalcyt - roztwory elektrolitu., Roczn.. Chemii.,11, 1913(1971)

29.    SZCZYPA J., O mechaniźmie aktywującego działania siarczków podczas flotacyjnego wynoszenia wapieni towarzyszących siarce., Zesz. Nauk. Pol., Śl. 5, 47(1971)

30.    WAKSMUNDZKI A., SZCZYPA J., CHIBOWSKI E., Próby zastosowania kondensatora dynamicznego do pomiaru potencjału elektrycznego na granicy faz sproszkowany dielektryk-roztwór.,Roczniki Chem., 46, 2099(1972)

31.    SZCZYPA J., NECZAJ-HRUZEWICZ J., SABLIK J., Some Properties of Slime Coatings in Coal-Gangue Systems.,Trans. Instn. Min. Metali., /Sec. C Mineral Process Extr. Metall/ vol.82 C-167-C170, 1973

32.     SZCZYPA J., JURKIEWICZ K., JAŃCZUK B., SABLIK J., Badania nad trwałością agregatów węgla i skały płonnej z pęcherzykami powietrza w procesie flotacji., Chem. Stosow.,XVIII 1,109(1973)

33.     WÓJCIK W., J., WAKSMUNDZKI A., SZCZYPA J., Laboratoryjne próby emulsyjnej flotacji węgla., Chemia Stosow. 3,493 (1973)

34.    NECZAJ- HRUZEWICZ J., SZCZYPA J., CZARKOWSKI H., Influence of Flotation Reagents on Flotation of Gangue Slime Coating on Coal.,Trans. Inst. Min. Metall. Sec.C ,Miner. Proc. Ext. V 83 C-261(1974).

35.    SZCZYPA J., SPRYCHA R. ., CHIBOWSKI S.., Attempt at estimation of gangue slimes quantity carried over with collector droplets in flotation of same Polish coals. Annales UMCS Sectio AA vol. XXIX/XXX 75, 275, 1974.

36.     POMIANOWSKI A., SZCZYPA J., POLING G. W., LEJA J., Influence of Iron Content in Sphalerite-Marmatite on Copper., Ion Activation in Flotation.,XI IMPC pap. Cagliari Italia

37.    WAKSMUNDZKI A., JURKIEWICZ K., SZCZYPA J., B. Jańczuk, Flotowalność pojedyńczych węglowodorów alifatycznych jako kolektorów siarki.,Przem. Chem., 54(9), 529,(1975).

38.    SZCZYPA J.,. SOKOŁOWSKA Z, Zastosowanie radioizotopów do badania fizykochemicznych własności gleb.,Problemy Agrofizyki , Z. 141 1975

39.    SZCZYPA J., SPRYCHA R., CHIBOWSKI S., Attempt of Estimation of Gangue Slimes Quantity Carried over with Collector Dropplets in Flotation of Some Polish Coals.,Annales UMCS, Sec. AA. vol.29, pr.28 (1975)

40.    GLIÑSKI J., SOKO£OWSKA Z., SZCZYPA J., Sorption of Phosphorus and Calcium in soil Flocculated Artificially .,Pol. J. Soil, Sci.8,2,(1975).

41.    SZCZYPA J., CHIBOWSKI S., SPRYCHA R., Mechanizm i bilans wynoszenia szlamów do koncentratów podczas flotacji węgli., Chemia Stosow., XX,3, (1976).

42.    SZCZYPA J., SPRYCHA R. ., CHIBOWSKI S., Mechanizm i bilans wynoszenia szlamów do koncentratów podczas flotacji węgli. Chemia Stosowana XX No. 3‑4, 335, 1976

43.    SZCZYPA J., NECZAJ-HRUZEWICZ J., MONIES A., JANUSZ W., Aglomeracja sflokulowanych odpadów po flotacji siarki.,Przem. Chem., 56,3,(1976).

44.    SZCZYPA J., SPRYCHA R., MONIES A., Some Remarks on Flocculation of Calcium Carbonate in Aqueous Suspension with a Nonionic Flocculant and Electrical Surfaces Charge on Flocculated Particles., Coll. and Polymer Sci. 254, 606 (1976).

45.    SZCZYPA J., GLIÑSKI J., MONIES A., Z. Soko³owska, Soil Forming Action of Some Flocculants.,Proc.3-th Inter., Symp. Soil Conditioning, Ghent 1976, Belgium

46.    DECHNIK J., SZCZYPA J., DÊBICKI R., SOKO£OWSKA Z., ,The Ifluence of Conditionier on Some Properties of Soil and Their Use for Improving Some Fertilizers.,VIII Inter., Fertilizer, Cong. Moskwa, 1976

47.    SZCZYPA J., SKIMINA Z., NECZAJ HRUZEWICZ J., KOSZMAN Z., Aglomeracja sferyczna - metoda odwadniania i wzbogacania mułów węglowych.,Refer. przyj. na Kraj. Symp. Fizykochem. metody oczyszczania wód i ścieków, Lublin maj 1976.

48.    NECZAJ-HRUZEWICZ J., JANUSZ W., SZCZYPA J., Some Remarks on Zinc Carbonate Properties.,Gazetta Chimica, Italia107, 461-466 (1977).

49.     SZCZYPA J., J. Hruzewicz, SPRYCHA R., JANUSZ W., Some Studies on Utilization of Flotation Wastes by Spherical Agglomeration.,Enviroument Protection Eng., 91-101(1977).

50.    LEKKI J., SZCZYPA J., DRZYMA£A J., Physico-Chemical Models in the Research of Flotability of Minerals., XII IMPC Sao.,Paulo Brazylia, 1977, pap 3.

51.    POMIANOWSKI A., JANUSZ W., SZCZYPA J., The Kinetics of Adsorption on Sphalerite Using Radioactive Copper and Xantate, XII IMPC Sao Paulo Brazylia, 1977, pap.4.

52.    KOMOSA A., SOLECKI J., SZCZYPA J.,Preparation of synthetic sphalerites with various iron contents.,J.Appl.Chem.Biotechn. 28, 844‑846(1978).

53.    SOKOŁOWSKA Z., SZCZYPA J., GLIÑSKI J., The Influence of Flocculated Wastes after Sulphur Flotation on the Sorption of Phsphate Ions in Loess and sandy Soil, Pol. J. Soil Sci., 11(2), 89-94, 1978.

54.    SZCZYPA J. „Przeglad teorii adsorpcji” Sympozjum „ Fizykochemiczne włąsciwości gleb różnych ekosystemów” Sekocin 28-29, XI 1978. Prace Komisji Naukowych 11/12, Warszawa 1979, 6,7-24..

55.    SOLECKI J., KOMOSA A., SZCZYPA J., Copper ion activation of synthetic sphalerites with various iron contents.,Int.J.Miner.Process. 6,221‑228,(1979).

56.    SZCZYPA J., CHIBOWSKI S., KUŒPIT K.,Mechanism of adsorption of sodium laurate by calcium carbonate. Mineral. Proc. Trans. Inst. Min. (Sec. C) 88, C11, 1979

57.    NECZAJ‑HRUZEWICZ J., SPRYCHA R., JANUSZ W., SZCZYPA J., MONIES A., Treatment of Flotation Tailings by the Spherical Agglomeration of Flocculated Slimes ,Proc.XIIIth IMPC, Warszawa 1979, Part B, 2018-2033.

58.    CHIBOWSKI S., SZCZYPA J., E. Swita, Investigations on Interactions os Sodium Laureate and Polyacryloamide Molecules at calcium carboante Surface using Radiotracer Technique, pol. J. Chem., 53 23132317, 1979.

59.    NECZAJ-HRUZEWICZ J., SZCZYPA J., Olejowa Aglomeracja Sferyczna-Mechanizm Procesu i jego Zastosowanie, Wiad. Chem. 33, 660-667, 1979.

60.    SZCZYPA J., MONIES A., SOKO£OWSKA Z., Static and Dynamic Investigations, with Radiochemical Methods, of the Sortpion of Potasium Ions In Artificially Aggregated Soils, Pol. J. Soil Sci., 12(2),154-163, 1979.

61.    SZCZYPA J., NECZAJ‑HRUZEWICZ J., JANUSZ W., SPRYCHA R.,New Techniques for Coal Fines Dewatwering ‑ Fine Particles Process., ,Proc..Int.Symp.,AIME, Las Vegas (USA) 1980, v.2, 1676-1686.

62.    SOKO£OWSKA Z., SZCZYPA J. Adsorption Isotherms for weale acid anions in soils, Geoderma, 24 349-361, 1980.

63.    NECZJ-HRUZEWICZ J., SZCZYPA J., Sferyczna Aglomeracja Sflokulowanych Osadów, Wiad. Chem., 39, 577-592, 1980.

64.    SOKO£OWSKA Z., SZCZYPA J., Sorption of Phospahte in Aggeragated Soil of various Iron Content. Pol. J. Soil sci., 13(2), 118-124, 1980.

65.    SZCZYPA J., JANUSZ W., SZYMULA M., Elektryczne efekty aktywacji węglanów cynku jonami siarczkowymi i miedziowymi ‑.,Fizykochem. Problem. Mineralurgii, Wroclaw 1980,z.12,101-113.

66.    SZCZYPA J., SOLECKI J., KOMOSA A., Effect of surface oxidation and iron contents on xanthate ions adsorption on synthetic sphalerites.,J.Miner.Process. 7,151‑157,(1980).

67.    KOMOSA A., SOLECKI J.,.SZCZYPA J,.SZYMULA M, Wpływ zawartości żelaza na flotowalność syntetycznych sfalerytów.,Rudy Met.Nieżel. 26, 322‑325(1981).

68.    SZCZYPA J., Physico-chemical Problems of Enrichment of Oxidized Minerals, Ann. Univ. M. Curie-Sklodowska. Lublin. Polonia v XXXVI(60, Sec..AA, 84-92, 1981

69.    SZCZYPA J., CHIBOWSKI St., Surface interactions of polymer and surfactant molecules in relation to flotation properties of CaCO3. Colloid and Surface, 3, 393, 1981

70.    A.KOMOSA, J.SOLECKI, SZCZYPA J., Badanie adsorpcji etylowego ksantogenianu potasu.,Rudy Met.Nie¿el. 27, 308‑311,(1982).

71.    JANUSZ W., M.SZYMULA, SZCZYPA J., Flotacja obojętnego węglanu cynku przy użyciu etyloksantogenianu potasu ,Fizykochem. Probl. Mineralurgii, Wroclaw 1981,z.13, 65-73

72.    CHIBOWSKI S., SZCZYPA J.,Interaction at a polymer and surfactant in water solution and their influence on adsorption properties of surfactant at CaCO3. Polish J. Chem., 56, 359, 1982

73.    CHIBOWSKI S, KOMOSA A., MONIES A., SZCZYPA J., Badanie właściwości adsorpcyjnych i flotacyjnych układu galena chalkozyn.,Rudy Met.Nieżel. 27, 423‑426 (1982).

74.    SZCZYPA J., SOKOŁOWSKA Z., SZYMULA M., Investigations of the Dynamics of Ion Sorption in Modified Soils, Zeszyty Problemowe postepów nauk Rolniczych z 220, 62-67, 1983.

75.    POMIANOWSKI A., CZARNECKI J., SZCZYPA J.., Comments on the Sreries of papares by CHIBOWSKI E. et al., J. Colloid Interface Sci., 92, 277-278, 1983.

76.    KOMOSA A., CHIBOWSKI S., SOLECKI J., SZCZYPA J., Badanie depresji markazytu we flotacji rud cynkowo ołowiowych.,Rudy.Met.Nieżel. 28,(1983), 310‑315.

77.    GŁASZCZYK R., SZCZYPA J., Desortpion of Radiostrontium from Podozolic Soil and of Strontium from Silica by Exchangable Cations. Pol. J. Soil. Sci., XVI(1), 12-19, 1983.

78.    KOSMULSKI  M., JARONIEC M., SZCZYPA J.,Studies of isotope exchange kinetics at the electrolyte solution/solid interface,Mater. Chem. Phys. 1983, 9(4), 351-8

79.    KOSMULSKI , SZCZYPA J., ,Recent theories of the electric double layer,Wiad. Chem. 1983, 37(1-2), 1-35

80.    JANUSZ W. SZYMULA M.,, SZCZYPA J., Flotation of Zinc Carbonate Potassium Ethylxanthate.,Int. J. Miner. Process. 11, 79-88, 1983.

81.    SZCZYPA J., SZYMULA M.,, Investigation of Dynamics of Ions Sorption in Modified Soils, Z. Probl. Nauk. Rol., 220, 61-67 (1983).

82.    KOSMULSKI  M., DOBROWOLSKI R., JARONIEC M., . SZCZYPA J., ,Studies of heterogeneous isotope exchange of cadmium(II) between the solution and the surface layer formed on aluminium oxide and activated carbon,Mater. Chem. Phys. 1984, 11(2), 195-200

83.    SZCZYPA J., JANUSZ W., WARZYBOK J., KRAJEWSKI J., Równowagi w układzie złoże siarkonośne‑roztwór elektrolitu w meto-dzie podziemnego wytopu siarki .,Przem.Chem. 63 176-179, 1984.

84.    MONIES A., JANUSZ W., SZCZYPA J., CHIBOWSKI S.,‑Slektywna flokulacja chalkozynu z jego mieszaniny z dolomitem i kwarcem.,Rudy Met.Niezelaz. 29, 524-527, 1984

85.    SZCZYPA J., R.SPRYCHA , JANUSZ W., Odwadnianie szlamów żelazodajnych powstąjacych w Hucie Katowice metodą aglomeracji sflokulowanych osadów. Cześć I: Istota procesu aglomeracji sflokulowanych osadow .,Sprawozd.Prac Rady Nauk.‑ Konsult.Kombinatu 44-48, 1984.

86.    CHIBOWSKI St., SZCZYPA J., Studies on the adsorption of polyvinyl alcohol on TiO2 surface.J. Colloid Interface Sci., 100, 571, 1984.

87.    CHIBOWSKI St., SZCZYPA J., Studies of the mechanism of polyvinyl alcohol adsorption on titanium dioxide surface. Polish J. Chem., 58, 1155, 1984.

88.    SPRYCHA R., SZCZYPA J., Estimation of Surface Ionization Constants from Electrokinetic data, J. Colloid Interface Sci., 102(1),288-291, 1984.

89.    KOSMULSKI , M. Jaroniec, SZCZYPA J.,Kinetics of isotope exchange of cadmium(II) between aqueous solution and surface layer formed on alumina,Mater. Chem. Phys. 1985, 12(4), 331-8.

90.    SZCZYPA J., POMIANOWSKI A., CZRRNECKI J., Fizykochemiczne badania podstawowe dotyczące flotacji surowców mineralnych, Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii 17, 17-28, 1985.

91.    KOMOSA A., SOLECKI J., SZCZYPA J., Wpływ depresorów na flotację markazytu i galeny.,Rudy Met.Nieżel. 30, 436‑439. (1985),

92.    SOLECKI J., KOMOSA A., JABŁOŃSKI, J. SZCZYPA J., Badania nad depresją galeny we flotacji chalkozynu., Rudy Met.Nieżel. 30,(1985),483‑485.

93.    SZCZYPA J., SPRYCHA R., JANUSZ W., Agglomeration of Flocculated Fines ‑ A Competitive Method for Coal Slimes Dewatering .,Coal Prep.1, 251-257, 1985

94.    KOSMULSKI , JARONIEC M., SZCZYPA J.,A generalized equation describing isotope exchange kinetics at solid-liquid interface,Monatsh. Chem. 1985, 116(3), 305-10

95.    CHIBOWSKI S., JANUSZ W., MONIES A., SZCZYPA J.,Badanie wpływu pH oraz warunków hydrodynamicznych na flokulacje dolomitu .,Przem.Chem. 64 602-605, 1985

96.    KOSMULSKI M., DAWIDOWICZ A., SZCZYPA J., Study of the relationship between the porous structure of controlled porous glasses (CPG) and the course of kinetic curves of isotope exchange in the system CPG-solution,Int. J. Appl. Radiat. Isot. (1985), 36(12), 993-4

97.    KOSMULSKI M., JARONIEC M., SZCZYPA J.,Pure isotope exchange of iron(III) between solution and surface layer formed on silica gel,Z. Phys. Chem. (Leipzig) (1985), 266(4), 667-72

98.    JANUSZ W., M.SZYMULA, SZCZYPA J.,Flotacja obojetnego węglanu cynku ,Rudy Met. Niezelaz. 30, 343-347, 1985.

99.    KOSMULSKI M., JARONIEC M.,.SZCZYPA J.,Liquid/solid interfaces: studies of kinetics of isotope exchange ,Adsorpt. Sci. Technol. 1985, 2(2), 97-119

100.SZCZYPA J., SPRYCHA R., JANUSZ W., Odwadnianie szlamów żelazodajnych powstąjacych w Hucie Katowice metodą aglomeracji sflokulowanych osadów. Czesc II: Próby laboratoryjne i półtechniczne.,Sprawozd. Prac Rady  Nauk.‑Konsult. Kombinatu, 1985.

101.JANUSZ W., MONIES A., A.KOMOSA, SZCZYPA J. - Flotacja drobnych ziarn chalkozynu przy użyciu ksantogenianów długołańcuchowych. -Materiały V Symp.Fizykochemiczne metody wzbogacania kopalin, Gliwice 1986, 33‑44.

102.JANUSZ W., , PALAK T., SZCZYPA J., Wpływ stopnia dyspersji dolomitu na jego flokulacje ‑.,Rudy Met. Niezelaz. 31, 269-347, 1986

103.JANUSZ W., MONIES A., A.KOMOSA, SZCZYPA J.,Flotacja drobnych ziarn chalkozynu przy uzyciu ksantogenianów długołańcuchowych ,V Symp. Fizykochem. Met. Wzbogac. Kopalin, Gliwice 1986, 33-44.

104.JANUSZ W.,. KOMOSA A., MONIES A., SZCZYPA J. - Wpływ flokulantów poliakryloamidowych na flotację chalkozynu przy użyciu etylowego ksantogenianu potasu. -Fizykochem.Probl. Mineralurgii, Wrocław 1987, z.19, 125‑133.

105.Szczypa J., Komentarz do pracy: Zerowy ładunek powierzchniowy tlenków i wodorotlenków metali., Prace Naukowe Inst. Chemii Nieorg. I Metalurgii Pierwiastków Rzadkich. Politechnika Wrozławska, vol. 40(16), 75-79, Wrocłąw 1987

106.JANUSZ W., SZCZYPA J.,‑Electrical Double Layer at the Alumina/Electrolyte Interface ‑ ,Mater. Sci. Forum 25‑26 427-430, 1987.

107.CHIBOWSKI St., SZCZYPA J., Study of polyvinyl alcohol adsorption at the hematite - agueous solution interface. Polish J. Chem., 61, 171, 1987.

108.SPRYCHA R., SZCZYPAJ., Some Supplememtary Considerations on the stimation of Surface Ionization Constants from Electrokinetic Data., J. Colloid Interface Sci., 115, 590-592, 1987.

109.DAWIDOWICZ A., JANUSZ W., SZCZYPA J., WAKSMUNDZKI A., The Effect of Thermal Treatment of Controlled Porosity Glasses (CPGs) on the Properties of the Electrical Double Layer at the CPG/Electrolyte Interface ,J. Colloid Interface Sci.115, 555-558, 1987.

110.JANUSZ W.,.KOMOSA A., MONIES A., SZCZYPA J.,Wpływ  flokulantów poliakryloamidowych na flotacje chalkozynu przy użyciu etylowego ksantogenianu potasu , Fizykochem. Probl. Mineralurgii Wrocław 1987, z. 19, 125-133.

111.JANUSZ W., MONIES A., KOMOSA A., SZCZYPA J.,Flotation of Fine Chalcocite Grains by Means of Long ‑ Chain Xanthates ‑,Proc. XVIth IMPC, Stockholm 1155-1161, 1988

112.SZCZYPA J., WASOWSKA L., KOSMULSKI M., Effect of n-alcohols on the potentiometric titrations of rutile,J. Colloid Interface Sci. (1988), 126(2), 592-5.

113.JANUSZ W., SZCZYPA J., R.SPRYCHA , Particle Size Analysis by Gamma‑ray Absorption ‑ ,Proc. Int. Symp. Particle Technol. in Relation to Filtration & Separation‑ Antwerptia 1988

114.DOBROWOLSKI R., JARONIEC M., KOSMULSKI M., SZCZYPA J.,Studies of surface properties of activated carbons by means of heterogeneous isotope exchange,Biul. Lubel. Tow. Nauk., Mat.-Fiz.-Chem. 1988, Volume Date 1984, 26(2), 25

115.JANUSZ W., SZCZYPA J., SOLECKI J., Próby selektywnej flotacji celestynu w obecności wapieni za pomocą odczynników kompleksujących,Rudy Metale, 12, 448-450, 1988

116.KOSMULSKI M., DAWIDOWICZ A. L., SZCZYPA J., ,Adsorption of cesium on, and desorption from, controlled porous glasses. Column experiments,J. Radioanal. Nucl. Chem. (1989), 131(2), 377-83

117.SPRYCHA R., ,KOSMULSKI M., SZCZYPA J.,Ionic components of charge on oxides, J. Colloid Interface Sci. 1989, 128(1), 88-95

118.JURKIEWICZ K., JANUSZ W., R.SPRYCHA , SZCZYPA J., Electrochemical Aspects of SDS Adsorption at ZnO/Electrolyte Interface ,Proc. Int. Symp. Surfactant in Solution (K.L.Mittal Ed.) Plenum Press. Ne w York and London v.9, 371‑380, 1989

119.SZCZYPA J., JANUSZ W., T. Palak, SPRYCHA R., A. Dawidowicz,Adsorption of Surfactants on Modified Porosity Glasses ,Proc. Int. Symp. Surfactant in Solution (K. L. Mittal Ed.) Plenum Press. New York and London v.9, 397‑403, 1989.

120.JANUSZ W., MONIES A., SZCZYPA J., Badania nad stabilizacją dolomitów przy użyciu trójmetafosforanu sodu., Fizykochem. Probl. Mineralurgii Wrocław 1988 z. 20, 165-175.

121.SPRYCHA R., KOSMULSKI M., SZCZYPA J., JANUSZ W., Adsorpcja Prostych Jonów Nieorganicznych na Granicy Faz Tlenek Metalu/Roztwór Elektrolitu.,Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii. 20, 135‑143 (1988).

122.KOSMULSKI M., SZCZYPA J., A.L. Dawidowicz, Adsorption properties of porous glasses containing alumina towards cesium,Appl. Radiat. Isot. (1990), 41(2), 239-40

123.KOSMULSKI M., , SZCZYPA J.,Lanthanides adsorption on controlled pore glass,J. Radioanal. Nucl. Chem. (1990), 144(1), 73-7

124.SZCZYPA J., KAJDEWICZ I., KOSMULSKI M.,Effect of n-alcohols on the electric double layer formed on the surface of controlled pore glass,J. Colloid Interface Sci. (1990), 137(1), 157-62

125.KOSMULSKI M., DAWIDOWICZ A.L., SZCZYPA J., WAKSMUNDZKI A.,,Influence of the leaching process on adsorption properties of porous glasses,Sep. Sci. Technol. (1990), 25(7), 953-60.

126.KOMOSA A., MONIES A., SOLECKI J., SZCZYPA J., Badania nad flotowalnością celestynu.,Rudy Met.Nieżel. 35,(1990),298‑300.

127.KOMOSA A., MONIES A., SOLECKI J., SZCZYPA J., Badania nad flotowalnością celestynu II. Pomiary sorpcyjne.,Rudy Met.Nieżel. 36,(1991),14‑16.

128.KOMOSA A., MONIES A., SZCZYPA J., Badania nad flotowalnością celestynu III. Próby zastosowania separacji magnetycznej.,Rudy Met.Nieżel. 36,(1991),66‑70.

129.JANUSZ W.,. DAWIDOWICZ A. L, SZCZYPA J., Surface Charge and Adsorption of Sodium at the Controlled Porosity  Glasses/Electrolyte Interface .,J. Material Sci. 26. 4865‑4868. 1991.

130.KOSMULSKI M., SZCZYPA J., JAB£OÑSKI J., GOLKIEWICZ P., Electric and sorption properties of controlled pore glasses,J. Radioanal. Nucl. Chem. (1991), 150(2), 465-71

131.SZCZYPA J., JANUSZ W., SOLECKI J., MATISHOV G.G., MATISHOV D.G.,The Investigation of Concentration of Radionuclides in the Sediments in the Barents Sea, Wyprawy Geograficzne na Spitsbergen UMCS Lublin p. 179‑189, 1992.

132.CHIBOWSKI St., SOLECKI J., SUPRYNOWICZ R., SZCZYPA J., Badania skażeń promieniotwórczych emiterami gamma makroregionu lubelskiego. Przegląd Geologiczny, 6, 371, 1992

133.MATISHOVG.G, MATISHOV D. G., PODOBELOV V. V., SZCZYPA J., SOLECKI J., JANUSZ W., Radionuklidy na Kolskom Polustrovie, Novoj Zemlije, Zemlije Franza-Josefa i w Barencevom More, Rossijska Akademia Nauk, Murmanskij Morskij Biologiczeskij Institut 1992.

134.JANUSZ , STASZCZUK W., SWORSKA A., SZCZYPA J., Adsorption and Precipitation Processes at the Cadmium Oxide/Sodium Sufate Aqueous Solution Interface., J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry ‑ Articles 174, 1, 83‑91, 1993.

135.SZCZYPA J., CHIBOWSKI St., SOLECKI J. SUPRYNOWICZ R., Studies of the contamination of the soils of central eastern Poland with gamma emitters.Polish J. Soil Sci., XXVI/1, 27, 1993.

136.VAPOTIÆ J., SZYMULA M., SOLECKI J., CHIBOWSKI ST., KOBAL I., Preliminary indoor radon investigations in Lublin region, Poland. Health Physics, 64, 420, 1993.

137.SZCZYPA J., CHIBOWSKI St., Skażenie promieniotwórcze gleb i osadów rzecznych wybranych terenów miasta Lublina. w "Raport o stanie środowiska miasta Lublina" - pod redakcją Stochlak J., Lublin, 1993, s. 147.

138.SZCZYPA J., CHIBOWSKI St., Zagrożenie radiologiczne związane z obecnością radonu. w "Raport o stanie środowiska maista Lublina" - pod redakcją Stochlak J., Lublin, 1993, s. 206.

139.JANUSZ , J.SOLECKI, SUPRYNOWICZ R., SZCZYPA J.,. Matishov D.,The Investigation of Concentration of gamma Emitters in the Samples from the Barents Sea Region.,Proc. Austrian-Itaian-Hungarian Radiation Protection Symposium, 28-30 April 1993 Obergurgl, Austria, v. 1, p.32-35, 1993.

140.KOMOSA A., SZYMULA M., SZCZYPA J., Some Problems Connected with Determination of Alpha Isotopes in Eastern Part of Poland.,Proc. Austrian ­ Italian ­ Hungarian Radiation Protection Symposium, Obergurgl 1993, Austria, vol.2, p.300­303.

141. KOSMULSKI M., MATYSIAK J., SZCZYPA J., Solvent effects on standard thermodynamic functions of surface dissociation of oxides,J. Colloid Interface Sci. (1994), 164(2), 280-4.

142.CHIBOWSKI St., SOLECKI J., SZCZYPA J., Suprynowicz R., Study of radioactive contamination of eastern Poland. The Science of the Total Environment. - 158, 71, 1994.

143.CHIBOWSKI St., SOLECKI J., SZCZYPA J., Suprynowicz R., Studies of contamination of the part of £êczna - W³odawa lake district begin under a renaturalization project. Polish J. Environmental Studies, - 3, 21, 1994.

144.CHIBOWSKI St., SZCZYPA J., Ocena stanu skażeń promieniotwórczych gleb. w "Diagnoza Stanu Środowiska Przyrodniczego w województwie lubelskim". - pod redakcją T. Wilgata i T. Chmielewskiego, Lublin, 1994, s. 86

145.KOMOSA A., M.SZYMULA, SZCZYPA J., Preliminary study on determination of alpha emitting radioisotopes in the Barents Sea region., Wyprawy geograficzne na Spitsbergen. Proc.Symp.: Sesja Polarna, Problemy środowiska naturalnego Arktyki, Lublin, listopad 1994, p.191­202, UMCS, PAN.

146.KOSMULSKI M., MATYSIAK J., SZCZYPA J., Standard enthalpies of proton adsorption on hematite in various solvent systems,Bull. Pol. Acad. Sci., Chem. (1994), 41(4), 333-7

147. AL.-YOUSEF A., SZCZYPA J., SZYMULA M., Właściwości Elektryczne Granicy Faz: Celestyn-Stroncjanit- Roztwór Elektrolitu, Rudy i Metale Nieżelazne, R40(9), 341-346 (1995).

148.SOLECKI J., SZCZYPA J., CHIBOWSKI St., Gamma radioactivity of grass of Central‑Eastern Poland. Polish Journal of Environmental Studies. -  4, No. 3, 49‑52, 1995.

149.CHIBOWSKI St., SZCZYPA J., SOLECKI J., Monitoring skażeń promieniotwórczych. "Stan i monitoring środowiska w Lublinie" - praca zbiorowa pod redakcją J. Stochlaka, Lublin, 1995, s. 71.

150.AL.-YOUSEF A., SZCZYPA J., SZYMULA M.,, Sorpcja Jonów Węglanowych na Powierzchni Celestynu, Rudy i Metale Nieżelazne, R40(7), 230-235 (1995).

151.SZYMULA M., KOZIO£ A., SZCZYPA J., Effect on Xanthate Chain Lenght on Decrease of Xanthate Concentration in the Solution in Contact with Copper Sulphides, Int. J. Miner. Process, 46, 123-135, (1996).

152.CHIBOWSKI St., SOLECKI J., SZCZYPA J., ZYGMUNT J., Studies of radioactive contamination of Borne‑Sulinowo military range (Poland). Polish J. Environmental Studies, vol. 5, No. 2, 1996, 9‑12.

153.CHIBOWSKI St., SZCZYPA J., ZYGMUNT J., Studies of the presence of gamma emitters in the natural environment of Eastern Poland. Symposium on Radiation Protection in Neighbouring Countries in Central Europe, 1995. Portoroż, September 4‑8, 1995, (in , Symposium on Radiation Protection in Neighbouring Countries in Central Europe, 1995, proceedings, edited by Denis Glavic-Cindro, J. Stefan Institute, Lubljana, Slovenia, January 1996,

154.JANUSZ W. KOBAL I., SWORSKA A., SZCZYPA J., Investigation of Electrical Double Layer in a Metal Oxide/Monovalent Electrolyte Solution, J. Colloid Interface Sci.,- 187, 381-387, 1997.

155.SZCZYPA J., Monitoring of Radioactive Contamination of The Kola Penisula, Novaya Zemlya and Franz Josef Land, w Disturbance and Recovery in Arctic Lands, An Ecological Perspective. Crowford R.M.M. ed.) NATO ASI Ser. 2. Environment. Vol 25. Kluver Acad. Publ., Dordrecht 1997, p391-407.

156.CHIBOWSKI St., SOLECKI J. SZCZYPA J., Radiochemical Contamination of Bottom Sediments of Same Natural and Artifical Lakes of Middle East Poland Journal of Radioanalytycal Nuclear Chemistry, 220, 183-190, 1997.

157.CHIBOWSKI St., SOLECKI J., SZCZYPA J., The Examination of the Roztocze Region Environment Radioisotope Monitoring of Soils and Plants. The Heavy Metal Content is Soil. Polish J. Environmental Studies - 6, 17-27,1997.

158.SOLECKI J.,CHIBOWSKI St., SZCZYPA J., Studies of 137Cs Contamination of Some Plants from Eastern Poland. Polish Journal of Environmental Studies 6, No 4, 29-32, 1997.

159.CHIBOWSKI St., SOLECKI J. SZCZYPA J., Suprynowicz R. Badania nad stanem radiologicznym terenu poligonu i miasta Borne Sulinowo w „Studia nad Środowiskiem Geograficznym Bornego Sulinowa” pod redakcją E. Bukowska - Jania, M. Pulina, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s.175-185.

160.JANUSZ W., SZCZYPA J., Determination of the Ionization and Complexation Constants in the Metal Oxide/ Electrolyte System.,J. Dispersion Sci. Technol., 19, 267-292,1998.

161.CHIBOWSKI St., CHMIEL S., MICHALCZYK Z., SOLECKI J., SZCZYPA J., Monitoringowe badania stanu jakości wód oraz skażeń radiochemicznych gleb i roślinności Roztocza Przegląd Geologiczny. 46, No 9, 873-880, 1998

162.SPRYCHA R., JABŁOÑSKI J., SZCZYPA J. Monodispersed Chromium(III) Hydroxide Particles-Exchangeability of Sulphate Ions, Croatica Chim. Acta, 71, 1155-1161, 1998

163.JANUSZ W., SWORSKA A., SZCZYPA J., The Structure of the Electrical Double Layer at the Titanium Dioxide/Ethanol Solutions Interface, Coloid Surfaces A, 149, 421-426, 1999.

164.SWORSKA A., SZCZYPA J., JANUSZ W., Electrical Double Layer at a-Fe2O3/Mixed (Ethanol:Aqueous) Electrolyte Interface, ,Colloid Surfaces 149,421-426, 1999.

165.SZCZYPA J., KOBAL I., JANUSZ W., Application of Environmental Colloid Science in the Soil Systems, Protection Elsevier, Adsorption and Its Application in Industry and Enviromental ( A. Dabrowski Ed.,) Elsevier vol. 2 pp351-379, 1999.

166.JABŁOÑSKI J., JANUSZ W., SZCZYPA J., Adsorption Properties of the Stearic Acid-Octadecane Particles in Aqueous Solutions, J. Dispersion Sci. Technol. 20,(1&2), 165-175,1999

167.Jabłoński J., Janusz W., Szymula M., Szczypa J., Adsorption of Metal Ions on Stearic Acid-Nonadecane particles in Aqueous Solutions., J. Dispersion Sci. Technol. 21(6), 663 - 679 , 2000.

168.Szymula M. Szczypa J., Friberg S.E., A Comparison of Atmospheric and Electrochemical Oxidation of Vitamin C in SDS System. J. Dispersion Sci. Technol. 23(6), 789-798, 2002.

Patenty (patents)

1.        SZCZYPA J., NECZAJ HRUZEWICZ J, MONIES A., DEMIDZIUK W., Sposób aglomeracji sflokulowanych osadów i urządzenie do aglomeracji sflokulowanych osadów.,P-174 465, 14. X.1975

2.        /zgł. 30.03.74 r/

3.        JANUSZ W., NECZAJ-HRUZEWICZ J., SPRYCHA R., SZCZYPA J., Urządzenie do aglomeracji sferycznej sflokulowanych osadów sposobem ciągłym,P nr 185 771/zgł. 19.12.75 r./

4.        SKIMINA Z., KOSZMAN Z., SPYRA L.,. FRYSZ St, PETEJA J., SZCZYPA J., NECZAJ-HRUZEWICZ J., R. SPRYCHA , JANUSZ W., Urządzenie do ciągłego odwadniania w procesie hydromechanicznej i mechanicznej obróbki sflokulowanych mułów,P-188812, Pat PRL 104 587, Pat RFN 2 711 528, Pat.Wlk.Brytania 1 569 475, Pat. Francja 7 709 071.

5.        NECZAJ‑HRUZEWICZ J., SZCZYPA J., SPRYCHA R., JANUSZ W., Urządzenie do odwadniania i aglomeracji sflokulowanych osadów sposobem ciągłym, Pat. PRL 126 327,

6.        SZCZYPA J., SPRYCHA R., JANUSZ W., NECZAJ‑HRUZEWICZ J., Urządzenie do odwadniania i aglomeracji sflokulowanych osadów sposobem ciągłym ‑.,Pat.PRL 132 899

7.        JANUSZ W., NECZAJ‑HRUZEWICZ J., SZCZYPA J., SPRYCHA R., Sposób odwadniania osadów trudnoflokulujących , Pat.PRL 136 901.

8.        SPRYCHA R., SZCZYPA J., W. .JANUSZ , NECZAJ‑HRUZEWICZ J.  , Sposób odwadniania koloidalnych i żelowatych zawiesin pochodzenia organicznego i nieorganicznego ,Pat.PRL 137 577.

9.        SZCZYPA J., DAWIDOWICZ A.L., KOSMULSKI M.,Method of determination of the cesium content, in particular its radioisotopes appearing in trace amounts,PL 159853 B1 930129

10.    SZCZYPA J., JANUSZ W., NECZAJ‑HRUZEWICZ J., R.SPRYCHA, Urządzenie do odwadniania i aglomeracji sflokulowanych osadów sposobem ciągłym, Wzór Użytkowy W 75 018